An da Schull

An da Schull

gov eich no via gehull.

De Schulja sot:

Dou bass doch op Drot.

 

Watt ass drei mol drei?

Watt as schung dobei?

sot eich do drop.

Un zipp zapp zopp

haat eich die Neng

u' wa frei vu' Peng.

 

Watt aas daan zeh' mol zehn?

frocht he' mich do drop hien.

Daat ass secha honnat -

he' kuckt vawonnat.

Dou bass e schlaue' Jung,

hai ho d'n Bung.

 

Eich w wall via meich

- daat gilt och via deich:

Wissen ass got,

daat ass voll kamod.

Dofia get et en Bung,

daat ass fein via de Zung

un och soss 'n got Saach.

ddi u' merci, u' goden Dach.