Bauernregeln

 
 
Ass 'n op da Mettesroh,
hoot de Boua 'd Auen zo.

As et am Wanta kaalt u wejß
get et am Suuma goa kään Ejs.*

Gäät am suuma d´sonn moajens op
gett et oons u mettes zopp.

Nooch lewa wie e´Bulldog u Land hoot de boua
su flott wie mielich fia sein Allsten en Schnoua.

Wenn de Boua alan ass am Staal mat da Koh
daan fend säng Fra an da Nooscht kan Roh.

Ass alan daham de Boua,
iwakennt e´määßt de Doua.

Wenn de Boua moajens streicht
vuu´ sänga Seit säng Fra net weicht.

Get am Suuma naaß daat Haai
get am Koop de Boua daai. *

Reißt am Staal sich loos en Koh
fend de Boua goakan Roh.

Lääft de Boua rom ganz naakich
ass säng Fra och määßtens blaakich.

Well de Bouasfra an´t Bääd
ass de Boua määßtens bräät.

Well de Boua freh an´t Bääd
ass seng Fra et määßtens lääd.

Wenn de Boua feat uum Plooch
ass dea Oabicht saat genoch.

Lääft de Boua rond beim Siejen
det´n´t Zeit gea viaruun driejen.

Wenn de Wand ganz oandlich blist
sich dea Moad hia Scheatel list.

Get de Boua e Joa mi aalt
fehlt e´sich om´d Heaz ganz kaalt.

Däät de Boua sich mol wieh
schmeißt e sich fia Wot an´t Strieh.

Wenn de Boua ´t Schwein lißt rous
get e määßt sei´ Geld all ous.

Wenn et goanet viaruu´gääht
leit de Boua määßt am Bääd. 

Uum lewsten hoot de Boua
sein Alsten u´säng Schnoua.

Hoot de Boua de Staal voll Keh
klocht´n iwa zuviel Meh.