Jippchin

Jippchin
hoot a fippchin
net su gruss
iera klan
 
dofia fleck
decka deck 
schwuppdiwupp
a' feine' fupp
 
emma jeck
gea gesen
 
viel gebroucht
nie geschloucht
emma flott
nie kabott
 
got dabeij
emma fit
schung mol zo dritt
gea och alan
daham
 
iewaglecklich
ausdrecklich
ganz sching fru
äfach su