Maathes

D' ass Mettich sot Maathes
 uí kuckt op de Auer,
wall ass ín dano,
wie viaher, net schlauer.