Watt wells dou vu' mia

Watt wells dou vu' mia

frocht die Sou de Bia.

Komm ääs bei mich bei

da' se' ma ganz flegg drei.