Wells de mat ma gon

Frocht den Huhn daat Hon:

Wells’ de mat ma gon?

Sät daat Hon zum Huhn:

Dou wells doch nemme' ruun.

 

Frocht de’ Stea die Koh:

Wells’de mat ma gon?

Sät die Koh zum Stea:

Wie soss neist, su gea.

 

Frocht de’ Bia die Sou:

Wells’ de mat ma gon?

Sät die Sou zum Bia:

Eich gev gea getron.

 

Frocht 'n Bai die aana

Wells' de mat ma gon?

Sät die aana du:

fleje ma no Malibu.

 

Frocht daat Pead daat Hon:

Wells’ de mat ma gon?

Sät daat Hon zum Pead:

Mat dia hohn ich neist zo don.

 

Frocht den Hond di Kaatz:

Wells' de mat ma gon?

Sät die Kaatz zom Hond:

Wall gäät et awa rond.

 

Frocht die Gääß daat Schof

Wells' de mat ma gon?

sät daat Schof zur Gääß

Watt wells dou alt nääs.

 

Frocht de' Jung daat Mädchin:

Wells de mat ma gon.

Sät zo hiem daat Kand:

Dou bass su galant.

 

Frocht de' Maan die Fra:

Wells de mat ma gon:

Sät die Fra zum Maan:

Eijo, daan.

 

Frocht de’ Jupp daat Ev:

Wells’ de mat ma gon?

Sät zom Jupp daat Ev:

Als wenn daat eppes gev.

 

Frocht daat Lies den Neckel:

Wells' de mat ma gon?

Sät du Neckel zo Lies:

Träf' ma ees op da Wies.

 

Frocht de' Jupp daat Maarie:

Wells' de mat ma gon?

Sät daat Marie zo Jupp:

Weis ma zoicht dei' Fupp.

 

Frocht' Renaat de Valli:

Wells' de mat ma gon?

Sät Valli zo Renaat:

um lewsten wär mia daat.