D’ Fanga

Schaffs’e dia d’Fanga kromm

ass daat zemlich domm