Schness

['schness]

Schnüss, Schnauze

 

Schnessat

Schnüsser, Schwätzer

 

Hal de Schness

Halt den Mund

 

Deem moss de an da Schness ston, datt de' Roh gett.