Yeng

['jšng]

auch: Yeng Teng ['jšng 'tšng]

Nordeifel, Nordeifeler ("Deen ass ou dem Yeng.")