geroden

[ge'rodn]

(gut) geraten

 

Daat ass got geroden!

Die ist hübsch!

 

Deen aas net got geroden!

Das ist ein fieser Kerl!

 

Daat wa dem goanet geroden.

Das war ihm gar nicht recht.