griebeln

 ['gri:beln]

kraulen
 

Geaizt u' gegriebelt get d'Schnoua gea, beim Aizen u' Griebeln lächt de Boua sich nea.