kessen
['kessn]

küssen

Kessen un zessen sen d'm Boua e Grous. Bei dem am gäät'm d'Lost, bei dem anan d'Fraischt - ous.

Der alte Bauer küsst nicht gern, der junge um so lieber.