kriaschen

['kriaschn]

schrumpfen

 

 

Heen ass got gekriascht.

-

Er ist ganz schön eingegangen.

 

(Speicherer Raum)

 

 

 

Heen ass got a'gaangen.

-

Er ist ganz schön eingegangen.

 

(Bitburger Land)