vamaach

[va'ma:ch]

komisch verdreht, verflixt

 

D' ass doch vamaach!

Das läuft schief.

 

D'ass awa vamaach!

Verflixt nochmal.