aawa

['a:wa]

aber

 

Daat gt aawa net!

Wall gt et aawa dooa!

 

vgl. awa