Eifelsprüche

Vorbemerkungen neu

Deemel/deemelich

Den hoot de' Kiedel uum brennen

Dou bass su demelisch dat de brells

Eich schlinn dich frekkt

Ei'schmeißen dich ous d'm Fensta

Hal doch opp

Komm ääs bei mich bei

Meenchen

Sakat jiss

Watt wells de maachen?

Weas de got wu de Päfa weest!

Wells de mat ma gon?